กิจกรรมงานสัมมนาด้าน CAD/CAM และเทคโนโลยีการแปรรูป